POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari no podrà DESISTIR del contracte d’acord en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable pel següent motiu:
• Els contractes de subministrament de productes que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.
Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant DANES1944 el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon (+34)937920335, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@danes1944.com.
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà,

CONDICIONS I TERMINIS DE RECLAMACIÓ PER DANYS O PÈRDUES

En el cas d’haver de realitzar una reclamació, el Client ha de realitzar-la fent-la per escrit a través del correu electrònic: info@danes1944.com

Totes les reclamacions per pèrdues, danys ocults o no aparents en la Mercaderia hauran d’iniciar-se dins dels 7 dies següents al del seu lliurament en el Lloc de Destinació.

El Client haurà de manifestar la seva reserva en el mateix moment del lliurament, fent constar les seves reserves en l’albarà de lliurament, carta de port o PDA (Tauleta) del transportista. El Client ha d’anotar en l’albarà de lliurament que l’ha rebut amb “Amb Danys”. Si en el resguard de lliurament apareix com lliurat sense cap observació en disconformitat, la seva reclamació per danys aparents no podrà ser atesa de manera satisfactòria.

En cas de trencament a més, és necessari fer fotos de la mercaderia i de l’embalatge exterior i interior així com del contingut i dels danys evidents a la seva recepció:

Foto de la mercaderia danyada íntegrament: la foto ha de mostrar el mal íntegrament i no sols un detall. Si el mal no és perceptible en una presa general, serà necessari afegir una imatge més de l’article on es mostri aquest. En cas que es trobi més d’un article danyat, realitzar la foto agrupant tots els articles en una sola imatge.
Foto de l’embalatge exterior, incloent etiqueta de l’empresa de transport: la foto ha de mostrar que l’enviament s’ha realitzat amb l’empresa de transport i que la reclamació correspon a l’enviament contractat. La foto sigui presa a una certa distància on sigui visible l’etiqueta de l’enviament.
Foto de la mercaderia amb embalatge interior: la foto ha de mostrar que l’embalatge utilitzat ha protegit el contingut durant el transport. Imatge de la mercaderia danyada col·locada dins de l’embalatge, tal com va arribar al destinatari originalment.

En qualsevol cas, si el Client decideix reclamar, haurà d’assegurar-se que conservi la Mercaderia i el seu embalatge a la disposició de peritatge, tret que es facilitin instruccions per escrit en cas contrari. La Mercaderia ha d’estar disponible per a la seva inspecció en l’estat en el qual va ser lliurada, i en la direcció en la qual es va lliurar. Si l’article ha estat manipulat, reparat o si no s’ha conservat l’embalatge, la reclamació serà rebutjada.

En cas de retard, hauran de formular-se les reserves escrites en el termini de vint-i-un (21) dies des del següent al del lliurament de l’Enviament al Client.

No s’acceptarà cap reclamació realitzada fora dels referits terminis.